KUNDSERVICE

Här hittar du köpevillkor och garantier, manualer och all annan information som du behöver, är det något du saknar, kontakta oss så ordnar vi det.

Nyhet! Nu går det att chatta med oss.
För att starta chatten klickar du på rutan längst ner till höger.

VANLIGA FRÅGOR

Under mitt konto kan du se din order och i noteringarna finns den senaste statusen för din order, är din order är packad och skickad ifrån oss får du ett mail med ett spårnings nummer där du kan spåra din försändelse via DHL

Om varan inte är lagerförd är leveranstiden beroende på våra tillverkare, Om produkten är lagerför framgår på produktens sidan. Din order uppdateras med produktions vecka med en synlig notering efter vi har fått ett produktions vecka från våra tillverkare.

Garageportar är 4-7veckor
PVC-fönster 3-5 veckor
Trä/alu-fönster 4-7 veckor
Ytterdörrar 4-7 veckor

Ja, Vi har ett stort sortiment av special mått på alla produkter, skicka ett mail till [email protected] med vilken produkt du vill få en offert på.

exemple

Garageport Uni-therm, ral 9016 silkline W-panel med måtten 4305 x 2450 (BxH) med metro motorn

Alla manualer och andra dokument finns under produkt sidan att ladda ner i PDF format.

Ja, alla produkter är certifierade enligt CE och alla garageportar samt motorer är godkända enligt maskindirektivet.

Alla dokument finns att läsa på produkten sidan. 

VILLKOR

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL). När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina personuppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina uppgifter enligt PUL, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk skada kommer vi att kräva skadestånd.

Avbeställning
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har lämnats in för expediering till vårt lager. Efter denna tidpunkt är du, som beställt till ditt företag, skyldig att ta emot leveransen. Privatpersoner har ångerrätt, se under rubriken . Företag som avbeställer en specialtillverkad vara måste betala ersättning för kostnader fram till avbeställningen samt för utebliven vinst.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, elavbrott, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Tvist
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) tillhandahåller ett kostnadsfritt förfarande, som privatpersoner kan utnyttja i tillfälle av tvist. Vi har som policy att alltid följa ARN:s
rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

Giltighetstid och fel i publicering
Vi reserverar oss för prisjusteringar, prisfel, lagerförändringar och eventuella tekniska fel på webbplatsen, webbläsaren, nätverk och servrar. Vi förbehåller oss rätten att korrigera produkttexter, bilder och priser som skrivits eller tryckts felaktigt på webbplatsen eller i tryckt material. Vi reserverar oss för att vissa varor kan utgå eller slutförsäljas. Vi förbehåller oss även rätten att kontakta beställaren för korrigering av pris i efterhand om vi angett ett felaktigt pris på en produkt.

När du lagt varor i varukorgen och går till kassan, framgår vilket betalningssätt som gäller, om priserna är inklusive eller exklusive moms samt vilken momssats som i givet fall gäller.

Normalt tillkommer inga andra avgifter, men om så är fallet kommer det klart att framgå under beställningsprocessen.

I E-butiken kan varor eventuellt vara markerade med leveransindikering. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej leveransbar produkt från din order. Vill du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att påbörjad packningsprocess på vårt lager under förutsättning att varan inte är specialanpassad.

Delleveranser sker endast på din begäran och kan medföra ytterligare fraktkostnad för dig.

När du gör din beställning framgår det i kassan vilket leveranssätt, som gäller. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast till svenska adresser inom Sverige under förutsättning att DHL kan leverera efter standardtaxa för fastlandet.

Outlösta försändelse
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader.

Saknade varor eller felleverans
Saknade varor eller felleverans skall anmälas till oss inom 7 dagar från och med leveransdatum. Vid fellevererad vara är det viktigt att du inte använder varan, då du inte kan reklamera den efter detta.

Tillgång till leveransadress

Transporten förutsätter fri och obehindrad trafik samt att hela transportsträckan (inklusive lastnings- och lossningsplats) utgörs av farbar väg. Vid vinterförhållande är det mottagarens skyldighet att hålla rent så transporten utan risk kan köra fram till tomtgräns och lossa godset. Chauffören bedömer förutsättningarna för framkomlighet och lossningsplats. 

Merkostnader uppstår om Transportören ej kan slutföra uppdraget beroende på exempelvis:

Mottagaren vägrar ta emot godset
Erforderliga hjälpmedel saknas för lossning
Tillfarten till leveransadressen inte är fri / framkomlig eller körbar
Omlastning till följd av lokala trafikföreskrifter eller begränsad framkomlighet
Avlastnings Zonen ej är fri pga föremål/ bil eller annan egendom.
Höjd begränsningar under 3.2 meter vid infart

Fraktavgift för ovanstående debiteras frakt betalaren till 100% av ordinarie fraktavgift plus eventuella merkostnader.

Avlastning av gods

Gods hanteras alltid med hjälp av pallyftare alternativt flak kran och förutsätter därför fri tillfart till lossningsplatsen utan trappor eller trånga passager. I de fall godset på grund av sin vikt eller storlek i kombination med en svårtillgänglig lossningsplats inte kan hanteras säkert utan risk för skada på person/egendom eller gods, äger föraren rätt att neka avlastning till denna plats. Vi erbjuder ingen hjälp med inbärning av gods manuellt.

Återtagande av gods

Om mottagaren på annat sätt inte vill eller kan ta emot godset, återtas godset och mottagaren aviseras att godset finns på av Sunus.se anvisat centrallager för upphämtning alternativt överenskommelse om ny utkörning. 

I samband med återtag av gods vid leveranshinder uppstår alltid merkostnader som debiteras mottagaren. 

Adressuppgifter

Frakten måste alltid bokas med korrekta kontaktuppgifter och leveransuppgifter. Transportören ansvarar inte för förseningar som orsakas av felaktiga uppgifter.

Felaktighet eller otillräcklig adressuppgift för leverans (t.ex. boxadress, ej sökbar adress) innebär avsteg från Transportörens tidplanen samt tillägg för felaktig sändningsinformation. 

Om beställaren eller annan av beställaren utsedd person inte kan närvara vid leveranstillfället lossas godset vid tomtgräns och fotograferas, beställaren eller annan av beställaren utsedd person måste vara tillgänglig via telefon för eventuella lossnings instruktioner.

Förseningar

Föraren ska i mån av möjlighet ta kontakt med mottagaren i förväg på angivet telefonnummer inom rimlig tid vid en försening av av leveransen, en mindre försening under 30 min meddelas ej. Svarar inte mottagaren på angivet nummer genomförs leveransförsök till angiven leveransadress oavsett. 

Om Transportören inte kan utföra åtaganden mot dig till följd av omständigheter som kan anses ligga bortom Transportören kontroll så utgör detta inte ett avtalsbrott. Transportören förbehåller sig rätten att ändra eller stänga leveranser med kort varsel, exempelvis vid hinder i trafiken p.g.a. väderförhållanden, trafikolyckor eller liknande omständigheter eller vid Force Majeure

Vi ser att du kontaktar oss inom skälig tid om du märker att din vara skulle vara defekt. Returer måste skickas kompletta med originalförpackning och allt medföljande innehåll. För produkter som är trasiga på grund av felaktig användning eller har självförvållade skador gäller inte någon garanti. Garantin är helt personlig och gäller endast för beställaren.

Har vi gjort ett nyutskick men inte mottagit returen, så förbehåller vi oss rätten att debitera kunden för varans kostnad.

Skulle den returnerade varan vara slut i lager när den returneras vid garanti, förbehåller vi oss rätten att erbjuda en likvärdig produkt som ersättning i överenskommelse med kund.

Alla produkter: 2år
Förbruknings varor: Ingen garanti

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har dock inte ångerrätt om det pris, som du sammanlagt ska betala understiger 400 kr, eller om du beställt en vara som tillverkats enligt dina anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. Observera att det enligt lag är du som ska betala kostnaden för returfrakten och enligt lag kan komma att betala för en varas värdeminskning i den mån den beror på att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerfristen börjar löpa den dag du mottagit varan. Om du beställt flera varor eller varan du beställt består av flera delar, börjar ångerfristen löpa när du mottagit sista varan respektive den sista delen av varan. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas oanvänd, i oskadat skick och med obruten förpackning / försegling / teknisk plombering. Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du kontakta oss för vidare information.

Du kommer utan dröjsmål att få en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan, varefter vi behandlar din begäran om återköp enligt konsumentköplagen,

Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman att återbetalas till dig inom 14 dagar.

Tjänster: Om du beställt en tjänst, börjar ångerfristen löpa den dag, vi bekräftade din beställning. Om du samtyckt till att en tjänst börjar utföras och denna har slutförts, kan du inte ångra dig, om du dessförinnan gått med på att avstå från ångerrätten. Du har heller inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, och tjänsten på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen.

Konsumentverkets blankett för utövande av ångerrätt.

Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan snarast och senast inom 1 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Reklamationsrätten är enligt lag 3 år, fel som uppstår inom 6 månader och som inte kan kopplas till feländning eller felmontage skall betraktas som ursprungsfel och täckas av garantin.

Vi lämnar 2 års garanti under förutsättning att produkterna är fackmannamässigt monterade och används enligt instruktioner. Lämnar tillverkaren längre tid på någon del i produkten tillämpar vi alltid till kundens fördel.

Vid reklamation kontaktar du oss via mejl, med ordernummer och personuppgifter och förklarar felet i produkten.

Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan.

Alla våra produkter kräver en viss typ av kunskap för att monteras på rätt sätt, vi har ingen möjlighet att guida vid installation, utan det är kundens/ beställarens ansvar att i förväg inhämta vilken kunskap som behövs för att montaget skall vara fackmannamässigt.

Integritetspolicy

1. Allmänt
För oss är din personliga integritet viktig och vi eftersträvar att hålla en hög standard på dataskydd och att aldrig ge ut dina personuppgifter till obehöriga.

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur  Sunsafe i Östergötland AB (“Sunus.se”, “Vi”), org. nr 556774-7273, Fjärilsgatan 21, 603 61 Norrköping, e-mail: [email protected], samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Sunus.se tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Sunus.se, såsom besök på webbplatsen. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av användarkonto (“Kontoinnehavare”).

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Vem är personuppgiftsansvarig?
Sunsafe i Östergötland AB är personuppgiftsansvarig för Sunus.se’s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Sunus.se är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav av Användarkonto.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?
För att vi ska kunna handla hos oss, besöka vår webbplats, kontakta oss för service eller information – så måste vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig.

Vid köp hos oss lagras personuppgifter om dig. Personuppgifter lagras och behandlas hos oss när du utför ett köp hos oss, besöker vår webbutik, deltar eller visar intresse i ett evenemang som vi eller våra samarbetspartners anordnar, vid förbokning av produkter eller om du kontaktar oss via mail, chatt, telefon, SMS eller MMS. Informationen som vi lagrar om dig krävs för att vi ska kunna ha avtal med dig och för att vi ska kunna utföra våra tjänster samt tillhandahålla erbjudanden.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Om du utför ett köp och/eller använder våra service- & supporttjänster

Vi samlar och behandlar följande personuppgifter för dig som kund i samband med köp eller i kontakt via kundtjänst:

Namn.
Identifikationsnummer (personnummer, nationellt ID eller organisationsnummer).
Kontaktuppgifter (E-postadress och telefonnummer).
Fakturering-, leverans- och folkbokföringsadress.
Betalningsuppgifter.
Kundnummer.
IP-adress samt information om hur du använder webbplatsen.
Historik över tidigare supportärenden.
Köpinformation (vilka varor som beställts eller om det ska levereras till en annan adress).
Geografisk information.

Om du har ett användarkonto hos oss
Har du ett användarkonto hos oss, så samlas och behandlas följande personuppgifter om dig:

Namn.
Identifikationsnummer (personnummer, nationellt ID eller organisationsnummer).
Kontaktuppgifter (E-postadress och telefonnummer).
Fakturering-, leverans- och folkbokföringsadress.
Betalningsuppgifter.
Kundnummer.
IP-adress.
Köphistorik.
Geografisk information.
Information om hur du använder webbplatsen.
Köpinformation (vilka varor som beställts eller om det ska levereras till en annan adress).
Kontoinformation (e-postadress, användarnamn, lösenord, registreringsdatum).

Om du väljer att mottaga e-post vid påfyllning av vara som tidigare varit slut
Om en produkt är slut i lager hos oss, får du valet på produktsidan att skriva in ditt namn och din e-postadress, för att bli underrättad via e-post när varan är åter i lager igen. Om du väljer att skriva in dina uppgifter, så behandlar vi följande uppgifter:

Namn.
E-postadress.

5. Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Om du utför ett köp och/eller använder våra service- & supporttjänster

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja olika ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter i följande syfte:

Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans, fakturering och tillhandahållande av support;
Kunna kontakta dig (kundvård & kundservice) om det är frågor som behöver besvaras, vid viktig information om tidigare eller pågående köp, samt för att kunna korrigera felaktiga uppgifter;
Hantera kundförhållandet och för att kunna utföra samt erbjuda våra tjänster;
Ge dig relevant information och anpassa erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben efter din tidigare köphistorik och vilket land du är folkbokförd på;
Kreditupplysningar beroende på val av betalsätt. Eventuell kreditupplysning sker av Svea Ekonomi AB (Org.nr: 556489-2924) vid val av faktura och delbetalning;
Förbättring av vårt produktsortiment, tjänster, funktionalitet på webbsidan samt kunderbjudande.
Skicka e-post när en vara åter är i lager igen, om du har efterfrågat detta.
Utföra marknads- & kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och utveckling av tjänster och affärsmetodik.
Ta reda på vilka städer och länder som vi behöver utveckla oss mer mot, genom geografisk information (via IP-adress).
Förhindra bedrägerier; samt
Följa tillämplig lagstiftning, så som bokföringslagen.
För dig som har registrerat ett användarkonto hos oss

Förutom de ändamål angivna ovanför behandlar Sunus.se även dina personuppgifter i syfte att:

Möjliggöra kommunikation i form av post, e-post, telefon eller SMS/MMS till dig som är kontoinnehavare;
Skicka specialerbjudanden, inbjudningar till evenemang, produktnyheter via e-post baserat på din tidigare köphistorik och land; samt
Förenkla beställningar genom att automatiskt fylla i dina uppgifter i kassan, smidigare hantering av supportärenden & reklamationsärenden samt hantera flera adresser (fakturerings- & leveransadress).

6. Lagliga grunder för behandling av dina personuppgifter
6.1 Sunus.se hanterar samt lagrar dina personuppgifter baserat på ett antal lagliga grunder, som beskrivs i detta avsnittet.

6.2 För att kunna fullfölja avtalet med dig som kund och/eller är Kontoinnehavare, så som genomförande av bokningar, beställningar, kontoadministration och orderhistorik – behöver vi behandla dina personuppgifter. Det är med stöd av denna lagliga grund som vi även kan behandla uppgifter om dig som Kontoinnehavare, din köphistorik, ditt beteende på vår hemsida (exempelvis vilka produkter du tittar på mest, om det har uppstått några fel som vi kan åtgärda, för att se tydliga mönster på vart det behöver förbättras osv) och se vilka erbjudanden du har nyttjat eller visat intresse i, för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.3 Till en viss del sker behandlingen av personuppgifter baserat på intresseavvägning, så som totala inköpssumman, stad, land, registreringsdatum och liknande i syfte med att kunna skicka personliga erbjudanden. Sunus.se segmenterar inte kunder baserat på känsliga personuppgifter och utför ingen behandling som utgör profilering.

7. Rättsliga grunder, ändamål och lagringstid
✅ För administration, utveckling och leverans av våra varor och tjänster, samt för att kunna erbjuda support innan och efter köp. Rättslig grund: Fullföljande av avtal om köp Personuppgiftskategorier:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation och logginformation
Lagringstid: Två år från och med att du senast varit aktiv hos oss. Detta förnyas när du väljer att handla från oss eller kontaktar vår kundservice.

✅ För att fullfölja lagkrav så som bokföringslagen. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse
Personuppgiftskategorier:

Namn, adress, telefonnummer och e-postadress
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation och logginformation
Lagringstid: Så länge vi är skyldiga enligt lag att lagra uppgifterna.

✅ För marknadsföring av vårt varumärke, våra produkter, samarbetspartners, evenemang och varor via e-post, telefon, chatt, SMS och MMS. Rättslig grund: Intresseavvägning
Namn, adress, telefonnummer och e-postadress
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation och logginformation
Lagringstid: Två år från och med att du senast varit aktiv hos oss. Detta förnyas när du väljer att handla från oss eller kontaktar vår kundservice.

✅ För att hantera ditt användarkonto, kunna ge dig personliga erbjudanden och utföra riktad kommunikation via e-post, telefon, chatt, SMS och MMS. Rättslig grund: Fullföljande av avtal om användarkonto
Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation och logginformation
Betalningsuppgifter
Kundnummer
Information om ditt kontoinnehav
Uppgifter om dina köp, tidigare beställningar samt pågående köp
Information om vilka erbjudanden, nyhetsbrev samt evenemang som du visat intresse för
Lagringstid: Så länge du har ett användarkonto hos oss.

8. Profilering
Personuppgifter kan användas i syfte av profilering, för att segmentera kunder i kategorier som exempelvis “Bor i Stockholm” (via vald stad i adresser), “Nya kunder” (via registeringsdatum), “Återkommande kunder” (via köphistorik) och liknande ej påträngande eller känslig profilering. Profileringen används för att kunna leverera personliga erbjudanden och inbjudningar till event. Vi använder oss aldrig av känslig data för profilering.

Skulle du ha invändningar mot att dina personuppgifter används för profilering kan du när som helst kontakta oss via [email protected] Vi kommer att vid mottagande av din invändning upphöra att profilera dina uppgifter i detta ändamålet.

9. Hur länge sparas dina personuppgifter?
9.1 Vi sparar dina personuppgifter så länge det finns ett giltigt skäl och behov, för att kunna fullgöra de ändamål som uppgifterna lagrades för, i enlighet med vår Integritetspolicy. Vi kan komma att lagra vissa personuppgifter längre, för att följa lagenliga krav som exempelvis bokföringslagen.

9.2 Vi sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter att du som kund utfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Sunus.se (via kundtjänst eller besök på webbsidan).

9.3 Har du registrerat ett användarkonto hos oss, så sparas din (Kontoinnehavaren) information tills du avslutar kontot eller väljer att ej ge samtycke till denna Integritetspolicy.

10. Vem har tillgång till dina personuppgifter?
10.1 Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, så som våra nuvarande och kommande koncernbolag, leverantörer av betaltjänster, redovisningsbolag, affärssystem, kommunikationstjänster och statistiktjänster.

10.2 Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss att fullfölja våra avtal med dig som kund och/eller är Kontoinnehavare. Vi tar extern hjälp med följande tjänster:

Transport: Logistikföretag och speditörer som sköter leverans.
Betallösningar: Banker, betaltjänsteleverantörer och kortinlösande företag som hanterar transaktioner, fakturor, betalhistorik och kreditupplysning.
Marknadsföring: Sociala medier, medie-/reklambyråer och nyhetsbrevstjänster.
IT-tjänster: Företag som hanterar vår drift av webbutiken, som sköter teknisk support samt underhåller våra IT-lösningar.
Affärssystem: Externa tjänster som hjälper oss att effektivt hantera kundordrar.
Statistiksystem: Tjänster som ger oss en inblick i vad som säljer bra eller dåligt, vilka betalsätt som används mest, vilka länder som handlar från oss och liknande.

10.3 Tredje part som Sunus.se lämnar ut information om, får endast använda personuppgifterna i det ändamål som tjänsten/företaget berör. Ett fraktbolag får exempelvis endast hantera dina uppgifter i den mån som krävs för att kunna fullfölja en leverans eller reklamation. Väljer du att handla via kredit (faktura eller delbetalning) så kan ditt personnummer lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

10.4 Sunus.se säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part utan tillåtelse.

10.5 Vi lagrar våra kunders personuppgifter både inom och utanför EU/EES och ser till att vidta de åtgärder som lagen kräver för att dina personuppgifter ska vara skyddade. De tjänster och partners vi använder fullföljer krav från GDPR och dina personuppgifter är skyddade även hos dem. Vid radering av personuppgifter så begärs även detta hos dessa tjänster.

11. Dataskydd & säkerhetsåtgärder
Vi vidtar de säkerhetsåtgärder som krävs för att dina personuppgifter ska skyddas mot otillbörlig åtkomst, ofrivillig förändring och radering. Vår databas är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg. Tjänster där personuppgifter samt intern kommunikation hanteras har tvåfaktorsautentisering för de som stödjer detta, vilket innebär att obehöriga ej har åtkomst. Vår personal utbildas löpande gällande säkerheten kring dina personuppgifter.

12. Ändringar i integritetspolicyn
Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera vår integritetspolicy. Vid större uppdateringar kommer vi vid nästa inloggning till eventuellt användarkonto hos oss, eller vid nytt köp att be om nytt samtycke. Varje uppdatering sparas som revision för historik, men du bör själv spara ner policyn för egen referens.

Om du mot förmodan väljer att ej godta ändringarna, har du rätt att säga upp avtalet/samtycket innan den uppdaterade integritetspolicyn träder i kraft. För att säga upp ditt avtal kan du som kund kontakta [email protected], eller om du är Kontoinnehavare välja [Avsluta konto] på “Mina sidor”. Vid uppsägning av avtalet kan du ej handla hos oss förrän ett nytt samtycke har gjorts.

13. Dina lagliga rättigheter
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med den gällande lagstiftningen (PUL & GDPR). På din begäran kan vi rätta, radera, komplettera, eller avidentifiera/anonymisera de personuppgifter som du anser är felaktiga, olämpliga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att begära:

Tillgång till dina personuppgifter via registerutdrag. Du kan via skriftlig undertecknad ansökan, helt kostnadsfritt mottaga ett registerutdrag över de personuppgifter som vi behandlar om dig. I denna information redovisas vilka personuppgifter som vi lagrat, vart vi har mottagit uppgifterna ifrån (om de ej är direkt från dig), vilka tredjeparter som har tagit del av dina uppgifter, hur länge uppgifterna kommer att lagras, information om vilka automatiserade profileringar/beslutsfattande uppgifterna förekommer i samt vad de använts för.
Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära radering/anonymisering av dina personuppgifter som vi behandlar. Det finns lagkrav (exempelvis bokföringslagen) som förhindrar omedelbar radering av uppgifterna. Vid radering behandlas inte längre dina personuppgifter för alla ändamål, utan endast för de ändamål som är till för att följa lagstiftning.
Rättelse av dina personuppgifter. Vid din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt att korrigera de felaktiga eller ofullständiga personuppgifter vi behandlar om dig.
Begränsning av behandling. Vid begäran kan vi begränsa vilka ändamål som dina personuppgifter får användas till.
Vid ändring av personuppgifter, radering av personuppgifter eller begränsning av ändamål kommer Sunus.se att underrätta de mottagare som har tillgång till dina personuppgifter (Se rubriken “Vem har tillgång till dina personuppgifter?”).

Vid behov av dataportabilitet har du rätt (under vissa förutsättningar) att begära ut ett strukturerat maskinläsbart format av dina personuppgifter som en annan personuppgiftsansvarig kan hantera.

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter där ändamålet stöds av en intresseavvägning (ej rättsliga förpliktelser). Finns det inte några berättigade skäl till behandlingen så kommer vi att sluta använda dina personuppgifter för det ändamål du invänder mot.

Önskar du att vi inte längre behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring, kan du kontakta oss via [email protected] för att invända mot detta. När vi mottagit din invändning kommer vi att så snart som möjligt att upphöra behandlingen av dina personuppgifter i det marknadsföringsändamålet.

Du har rätt att vid klagomål gällande behandling av dina personuppgifter kontakta Datainspektionen.

14. Hur hanterar vi personnummer?
Vi behandlar endast ditt personnummer när det finns ett klart motiverat skäl till ändamålet. Personnumret används för identifiering, och vid köp via kredit (faktura- & delbetalning).

15. Cookies
Vi använder cookies för att lagra nödvändig information om ditt besök på vår webbplats. Du kan läsa mer om vår behandling av cookies i vår cookiepolicy.

16. Kontaktinformation
Om du behöver komma i kontakt med oss rörande frågor gällande vår integritetspolicy, om du vill begära registerutdrag eller korrigera dina personuppgifter kan du kontakta oss via [email protected]

Cookiepolicy
Denna webbplats använder cookies. Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats, genom att bland annat föra statistik över hur våra besökare använder sidan. Du godkänner våra cookies vid fortsatt användande av vår webbplats.

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv.

Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande.

Denna webbplats använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor.

Läs mer i vår integritetspolicy om vilka vi är, hur du kontaktar oss och på vilket sätt vi behandlar personuppgifter.

Ditt samtycke gäller för följande domäner: www.sunus.se

INFOGA RAPPORT
https://www.cookiebot.com/en/

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Sunus.se (Sunsafe i Östergötland AB Org.nr: 556774-7273) överlåtna till Svea Ekonomi AB.
Sedvanlig kreditprövning sker efter att personuppgifterna lämnats i kassan, i vissa fall innebär detta att en kreditupplysning tas. En kopia på kreditupplysningen kommer i så fall skickas hem till dig. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift.

Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad.
Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Betalning med kort sker enligt gällande regler för online-betalning i Sverige och EU.
Vi använder Svea Ekonomis/Webpays hostade PCI-DSS-certifierade kortbetalningslösning. Vi accepterar följande kort: Visa, MasterCard, samt majoriteten av dom större kortleverantörerna i Sverige . Pengarna reserveras på ditt konto vid ordertillfället. Alla transaktioner skickas via SSL (Secure Sockets Layer) mycket säkert krypterade.

Inga kortnummer sparas. Vi använder den senaste säkerhetstekniken för kontokortsbetalningar på nätet 3D-Secure – en standard framtagen av VISA och MasterCard med avsikt att på ett säkert sätt validera konsumenten vid köp på nätet.